Donghua Chen and Partners + Atelier J-interval

China | No 2020011759 | 8570


Donghua Chen and Partners + Atelier J-interval
Donghua Chen, Jing He, Zhanyi Liang, Xinrui Li, Yi Liu, Qiao Li, Xiang Li, Atsuhiro Tanokuchi, Yelin Zhang


explanatory-note.pdf