Често задавани въпроси

Забележка:

Моля, обърнете внимание на следната промяна в условията на Заданието за архитектурния конкурс:

В раздел IV. Документи за участие, оформяне и предаване, т. 1 Документи за участие –размерът на Конкурсния проект – 5 табла се увеличава на 20 MB общо.

Новият текст в 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ е:

  • Конкурсен проект – 5 табла в pdf формат до 20 MB

Новият текст в: 2. ОФОРМЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ е:

  • Имена на файлове: 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf до 20 MB общо.

 

Въпроси/ Отговори:

1. Могат ли да участват в конкурса архитекти с ограничена проектантска правоспособност?

Конкурсната програма допуска неограничено участие. Възможно е да участва и проектант, който към датата на подаване на конкурсния проект  е с ограничена проектантска правоспособност, но се задължават в случай, че бъде номиниран за финалист, да осигури в екипа си проектант с пълна проектантска правоспособност, който да има право да изготвя проектна документация, да я подписва и подпечатва, да я внася за одобрение в компетентните институции и на база на документацията да получава разрешение за строеж. Проектантът трябва да има право да следи процеса на строителство, да упражнява авторски надзор и да подписва документите, въвеждащи сградата в експлоатация. Тези условия са поставени, за да се гарантира възможността авторите на първопремирания проект да имат техническата и правната възможност да разработят проект в следващата фаза на проектиране, а именно технически и работен проект.

Фондация Карин дом цели да получи, както идеен проект, което е предмет на настоящия конкурс, така и последствие този проект да бъде разработен и реализиран, за което следва проектантът, който спечели конкурса да има възможност да изпълни тази задача.

2. Могат ли фирми и/или физически лица да се обединяват в екипи за участие?

Можете да участвате като фирма, като обединение от няколко компании и/или физически лица. Ние нямаме ограничения или специфични изисквания за формата на организациите, които ще участват.

3. Бих искал да попитам, дали има възможност да участва във вашия конкурс група от 4 човека?

Да, бихте могли да участвате като група. Един от вас следва да се регистрира и в заявлението за участие трябва да попълните имената на всички останали участници.

4. Студентите имат ли право да участват в конкурса?

Студентите биха могли също да участват в конкурса. Съгласно Заданието лица, които нямат проектантска правоспособност към датата на подаване на конкурсния проект, могат да участват също в конкурса, но се задължават в случай, че бъдат номинирани за финалисти, да осигурят в екипа си проектант с пълна проектантска правоспособност. Това условие се поставя, за да гарантира, че авторите на първопремирания проект имат техническата и правната възможност да разработят проект в следващата фаза на проектиране, а именно технически и работен проект, да изготвят проектна документация, да я подписват и подпечатват, да я внасят за одобрение в компетентните институции в България, на база на документацията да се получи разрешение за строеж. Моля, имайте предвид, че Фондация Карин дом ще сключи с класирания на първо място участник договор за разработка на технически и работен инвестиционен проект и авторски надзор за изграждане на новата сграда.

5. По отношение на регистрацията в конкурса, изисква ли се участниците да имат в своя екип регистриран в България архитект?

В случай, че класираният на първо място екип/ физическо лице е чужденец, той/тя трява да има пълна проектантска правоспособност, легализирана от Камарата на архитектите в България (КАБ) или да си партнира с такова лице. Ако участникът има проектантска правоспособност в съответната страна, той/тя може да я легализира в  Камарата на архитектите в България (КАБ). За повече информация вижте в заданието страници 4, 40 и 41.

6. Възможно ли е да участват физически лица? Можем ли да сформираме екипи? Има ли ограничение за чуждестранни лица?

Mожете да участвате като физически лица или екипи. Международните участници са добре дошли да участват в конкурса.

7. Задължително ли басейнът да може да се обхожда от всички страни? Допустимо ли е басейнът да граничи със стена или две стени?

Препоръчително е басейнът да се обхожда от всички страни, за да гарантира по-добра безопасност и поддръжка.

8. Има басейни, на които нивото на водата е на нивото на пода, както и такива, при които водният обем е изцяло над нивото на пода. Kой вариант сам по себе си е по-оптимален и удобен за ползване?

За нуждите на Карин дом е по-подходящо нивото на водата в басейна да е на нивото на пода.

9. Знам, че различните организации определят различно брутна разгъната площ, затова искам да знам, дали стриктното изискване от 2400 кв.м (под и над нивото на земята) за сградата включват общите части на сградата, като коридори, стълбища, асансьори и др.?

Изискването от 2400 кв.м включва общите части на сградата, като коридори, стълбища, асансьори и др. Указаните размери на всяка стая следва да се разбират като светла застроена площ. Сборът на квадратурата по функционалната програма на отделните помещения (подземна и надземна площ) е 1994 кв.м, в този смисъл поставеното ограничение от 2400 кв.м включва и общите части на сградата – коридори, стълбища, асансьори и др.

10. Трябва ли предварително да подам заявление за участие или може да е заедно с вече готовите табла и останалите документи?

Не е необходимо предварително да подавате заявление за участие. Можете да го подадете заедно с таблата и останалите документи. 

11. Площта на помещенията от група М - покриви, когато се използват като тераси, т.е. зони за почивка, трябва ли да се включват в максимално допустимата надземна застроена площ от 1800 кв.м? 

Покривното пространство не е включено в надземната застроена площ от 1800 кв.м. Желанието е да дава възможност за излизане там, като зона за почивка.

12. Необходимо/ желателно ли е да има ограда на външните пространства на градината (люлки, площадка за игра, др.)?

Да, необходимо е/ желателно е да има ограда на площадката за игра.

13. Възможно ли е да удължим улицата и да проектираме рампата за паркинга в Блока (конкурсна зона/ или съседен парцел) или позицията за вход/ изход от гаража за паркиране е фиксирана както в схемата на стр. 13 от Заданието?

Проектът следва да е само в конкурсната зона (включително проектът за озеленяване). Не е разрешено да се излиза извън него в съседните парцели.

14. Как може да се запознаем със сегашното функциониране на Карин Дом - групи, график, дейности и т.н.?

Със сегашната дейност на Kарин дом може  да се запознаете чрез интернет-страницата, канала в YouTube и фейсбук-страницата на организацията.   

https://karindom.org/ 

https://www.youtube.com/user/karindomcenter

https://www.facebook.com/karindom.org/  

Обявени са Дни на отворените врати в Карин дом, за които уведомяваме всички регистрирани / абонирани за новини участници.

15. Какъв трябва да е размерът на характерното изображение?

Характерното изображение е JPEG формат до 10 MB, с размери 1920 x 1080 px (72 dpi, RGB цветови режим). Можете да намерите по-подробна информация на стр. 35-36 от заданието.

16. Необходимо ли е използването на продукти на Велукс? Ако да, кои продукти?

Не, използването на продукти на Велукс не е необходимо.

17. Бихме искали да разберем броя на децата, техните увреждания и процента на такива деца, напр.: дали има аутистични деца и какъв е техния процент; дали има деца с церебрална парализа и какъв е техния процент и т.н.? Какъв е броя на учителите, родителите и други фасилитатори, които ще заемат центъра?

Карин дом предоставя услуги на деца със специални нужди – с физически, ментални и множество увреждания, с нарушения от аутистичен спектър, с поведенчески проблеми и други състояния. За повече информация относно сегашните дейности можете да посетите интернет-страницата и you tube- канала на Карин дом:

https://karindom.org/en/

https://www.youtube.com/user/karindomcenter  

Сегашният брой на децата, които посещават центъра на ден е около 55. За новия център се очаква увеличение с мин 30%. Процентът на деца с различни състояния варира през годините. Към момента най-голям е процентът на децата от аутистичен спектър и поведенчески проблеми, около 20% са с физически затруднения и около 25% са с комплексни нужди от подкрепа/ множество увреждания, останалите 10% са с различни състояния – генни нарушения, други изоставания в развитието.

Броят на служителите, работещи в Карин дом, е 45. Родителите, които посещават Карин дом на ден са около 40-45. Броят на студентите и други обучаеми варира от 10 до 100 на месец.

18. Предоставеният в документите ПУП-ПЗ, влязъл ли е в сила и окончателен ли е?

Да, представеният ПУП-ПЗ е влязъл в сила.

19. За предпочитане ли е (от моите интерпретации на схемите) входът за паркинга да е от ул. Прилеп?

Единственият достъп до конкурсния парцел е от ул. Прилеп, север/запад.

20. Въпросът ми е относно страничните регулационни линии. Какво означава указанието с числа (5m/1/3H) във втори параграф?

Страничните регулационни линии са 5 метра от границите – което е 1/3 от 15 метра – максималната височина на сградата. Значението е: 5 m =1/3 H /height - височина/.

21. Къде трябва да поставим ограда? По края на парцела? Необходимо ли е да осигурим минимална обществена зона около парцела, за да осигурим достъп до съседните сгради?

Ограда ще има по края на парцела и друга малка ограда ще има за детската площадка/и. Не е необходимо да планирате друг директен изход/ обществена зона към съседните сгради.

22. По отношение на зоната за краткотрайно спиране за коли: може ли да бъде разположена извън парцела до входа, или трябва да е вътре в конкурсния парцел?

Няма възможност зоната за краткотрайно спиране за коли да се разположи извън парцела до входа. Съгласно Заданието, стр. 17 „Следва да се предвиди възможност за краткотрайно спиране на автомобили до главния вход на сградата”.

23. Какво означава площта за всяка част от функционалната програма в конкурсното задание – минимален/ максимален размер или е само като препоръка?

Функционалната програма предоставя минимална площ на стаите, но общата застроена площ не трябва да е повече от 2400 кв.м.

24. Възможно ли е използването на механичен стерео-гараж (механичен паркинг, а не асансьор) в подземния паркинг?

Няма ограничения за използването на механичен стерео-гараж в подземния паркинг. Ако успеете да го обосновете от бюджетна гледна точка, можете да го използвате.

25. Съгласно заданието знам, че достъпът до парцела е възможен само от страната, която e маркирана с черен триъгълник на схемата (стр. 13). Дали това е единственият достъп също за пешеходци или те могат да влизат в парцела и от другите страни?

Единственият достъп до парцела за коли и пешеходци е този, маркиран с черен триъгълник на схемата, стр. 13 от заданието. Парцелът на Карин дом граничи директно с другите парцели и няма възможност за пешеходци да влизат в парцела от други страни.

26. Каква е дълбочината на ваната за гимнастика на бебета? Допустимо ли е, ваната да е върху пода?

Да, препоръчително е ваната за гимнастика на бебета да е върху пода, т.е. ваната не пробива плочата, а е върху нея. Дълбочината на ваната е 0,7 м.

27. Можем ли да направим паркинг по границите на парцела на нивото на подземния етаж, без да отчитаме допустимите застроителни линии. Въпросът е само за подземното ниво.

Подземното ниво трябва да бъде не повече от 600 кв.м., независимо къде в рамките на линиите на застрояване.

28. Допустимо ли е отклонение в площите, които са зададени за помещенията във функционалната програма?

Зададените площи следва да се разбират като минималнo изискуеми площи.

29. Басейнът може ли да бъде изпълнен със съответната зададена квадратура, но различна пропорция?

Басейнът е допустимо да бъде и с различни пропорции, като се спазва зададената квадратура.

30. Възможноли е блок D -Монтесори да бъде разположен на различен от приземния етаж и ако да, необходимо ли е да има отделен достъп, стълбище или е възможно да използва хоризонталната и вертикална комуникация заедно с други функции в сградата?

Да, блок D-Монтесори може да бъде разположен и на друг етаж. Тогава използват общата хоризонтална и вертикална комуникация и не е необходимо да имат самостоятелно стълбище.

31. На стр. 15 и 16 чертежите показват наклонен покрив. Необходимо ли е да правим наклонен покрив или можем да го проектираме плосък?

На стр. 15 и 16 е показан максималния обем на застрояване. Да, разбира се, можете да проектирате плосък покрив.

32. Трите метра, показани на схемата от заданието на стр. 15, ограничават ли подземното застрояване или са само препоръчителна дълбочина, която може да бъде и по-голяма?

Показаната дълбочина е препоръчителна, може да е и по-голяма, но следва да се имат предвид бюджетните ограничения.

33. Какво означават стойностите за дърветата в AutoCAD схемата (x/y/z)?

Голямото синьо число е номера на дървото, описано в таблицата на стр. 31 (напр. №37). Например значението за номер 37 е:

     13 – Вид на дървото (наименованието)

     0,5 – диаметър на стъблото

     5 – качеството/ повредата  - от 1 до 5

Същата информация е написана в табл. на стр. 31 от Заданието.

34. Моля, обяснете текста на стр. 19 от заданието U1 – Паркинг: „ не е допустимо да се предлага елеватор или автомобилен асансьор” Може ли да се инсталира асансьор в подземния етаж?

Това означава, че само за колите не е допустимо използването на автомобилен асансьор.

35. Съгласно AutoCAD плана (парцела на Карин дом) и заданието (стр. 12, 4. Градоустройствени ограничения и също стр.13) разстоянията между максималния допустим обем и линиите на парцела са 3м, 5м и 6м. Законно ли е да се разположи рампата за достъпа на коли към подземния паркинг в тази площ?

Да, възможно е да се разположи рампата към подземния паркинг между линиите на парцела и линиите, показващи максималния допустим обем.

36. Може ли проектът да е с по-малко от 5 табла? Мога ли да представя някои от таблата в друг мащаб?

Да, 5 е максималният брой на таблата. Можете да представите и по-малко на брой табла и да използвате различен мащаб. Зададените изисквания за представяне на проектите са с цел да предoставим на членовете на журито сходни визии за оценяване, но те не са задължителни. Проекти, които не са спазили с абсолютна точност начина на представяне, указан в заданието, няма да се отстраняват.

37. В заданието е посочено, че на всеки етаж трябва да има (3) тоалетни с мивки. Трябва ли те да са единични тоалетни, които могат да се ползват от всеки пол?

Да, тоалетните ще бъдат отделни и могат да се ползват от всеки пол.

38. Срокът за електронно подаване същият ли е – 19-ти февруари?

Да, срокът за конкурса е 12 часа през нощта на 19-ти февруари българско време.

39. Ние ще използваме електронния начин за подаване на проекта. Трябва ли да изпратим също нашите документи и по пощата (куриер)?

В случай, че сте избрали да подадете електронно проекта и сте качили в интернет-страницата на конкурса всички изисквани документи, не е задължително да ги изпращате по пощата.

40. Ако услугите са разположени в отделни сгради, задължително ли е да има топла връзка между функционалните блокове?

 Да, задължително е. През деня децата ползват различни видове терапевтични услуги, затова трябва да има топла връзка между останалите функционални блокове.

41. Kакво представлява мекият кът?
Мекият кът е обособена част от всяка терапевтична и групова стая на Карин дом с размери около 150/100 см. Това е пространство за кратка почивка, където децата могат да останат около 10-15 минути за тихи дейности. Оборудвано е с меки модули или дюшече на земята според състоянието на децата. Можете да видите пример за мек кът във фейсбук страницата към конкурса:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135265584614288&id=106798107461036&__xts__[0]=68.ARCW4vDjTY1WL3uB3vUCkRtdDnQ3XZQInFpM4Q3hA2axAfGlHiYxFr-N7X1wclZwUa--ckk3NKkVMLb1ysiBT8e0PZ3gaZNLSf8pGcxK_V5Nfxx_fwMR0pVv5BAl68-kAsBb0gHCyiFQlu-376BbjmSCKH1PXSDYMlFqJIwCqxFMYLU6G-9w8nzBgIcBs2N_UhqHGw3C3J8Aaan7h_dBaiPlcSCzJjCERhf5eMyRX5k8EH1m9VoXY6FoyDBkMpKDIPGyA4K-Fq1gBIkMtqernqjG_p7bNKqkKXA5nTNIqZe0TlJ0MFv1uNsshw89LWeOAjVDlZ10vSNRt5i6Z0-BVI0&__tn__=-R

42. На страница 19 от заданието под „U1- паркинг” се споменава, че височината трябва да позволява достъп на минибус – трябва ли да се предвиди по-голямо паркинг-пространство за такова транспортно средство или зона за временно разтоварване ще бъде достатъчна?

Няма нужда да се осигурява по-голямо парко-място за минибус. Минибусът транспортира деца със специални нужди и техните родители. Пътниците слизат от минибуса пред входа на сградата или при лошо време в подземния паркинг. Зона за временно разтоварване е достатъчна, максимално близо до вертикалната комуникация – асансьор и стълбище.

43. Какво представлява регистрационният номер в заявлението за участие? 

Полето "регистрационен номер" се попълва, в случай, че нямате ЕИК, а друг вид регистрация (основно за чуждестранни участници).

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Всеки заинтересован да участва в конкурса може да поиска писмено разяснения във връзка с конкурса.

Въпросите могат да бъдат задавани до 10 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на конкурсните проекти - 10.02.2020 година на следния имейл: competition@karindom.org

АБОНАМЕНТ