Покана

Фондация „Карин дом“ с подкрепата на Фондации VELUX, Община Варна, Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България имат удоволствието да поканят всички архитекти от цял свят, които имат желание и отношение към социалните проекти, да участват в международен конкурс за нова сграда на Карин дом.

Очакваме Вашите идеи!

За Карин дом


Фондация „Карин дом” е една от първите организации в България, която създава алтернативен на институциите модел за услуги и грижа за деца със специални нужди и техните семейства. Основана е през 1994г. от дипломата Иван Станчов, който привлича и вдъхновява дарители и специалисти, за да докаже, че няма необучаеми деца.

Днес Карин дом е водеща организация в предоставянето на комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, която въвежда в практиката си и разпространява чрез обучения утвърдени, ефективни подходи на работа. Организацията вярва, че всяко дете има право на щастливо детство и обединява в своята кауза общност, която да направи това възможно.

Цялата дейност на Карин дом е събрана под покрива на някогашната вила на семейство Станчови от 1908г., която не отговаря функционално на нуждите на организацията да развива своите услуги и обучения.

Именно това е причината през 2019г. Общинският съвет на община Варна взема решение да дари на Карин дом терен с цел изграждане на нова сграда. Финансирането на тази нова сграда се предоставя на Карин дом от Фондации Велукс.

Сайт на Карин дом
YouTube канал на Карин дом

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

С новата сграда и прилежащото дворно пространство Карин дом цели

01
да създаде среда за ранно детско развитие, която да подкрепя деца и семейства
02
да предостави комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, които да развиват потенциала на децата и подпомагат тяхното успешно приобщаване в детска градина, училище и общество
03
да създаде пространство за учене за деца, родители, студенти и специалисти, като споделя своите добри практики
04
да е център за обмен на знания и изследователска дейност с университети и доставчици на услуги от страната и чужбина
05
да е място за събития и кампании, които да носят духа на добротворчество и толерантност

КОНКУРСНА ЗОНА

Конкурсният имот е с площ 2450м2.
Допустимото предвидено застрояване може да се разположи свободно в имота.

Парцелът е в близост до основен булевард на гр. Варна - бул. Цар Освободител, комуникационна артерия, която свързва Морската градина и централната част със западната част на града.
По бюджетни изисквания общото надземно застрояване трябва да бъде проектирано до около 1800 кв.м

Максималната височина на застрояването е до 15 метра кота корниз и до 5 етажа.

Препоръчително проектиране на максимално застрояване на подземен етаж - 600 кв.м
Проектът трябва да гарантира запазване на оптимален брой от съществуващите дървесни видове.

Да остане свободна дворна площ за нуждите на Карин дом за парк и детски площадки.

График

19 ноември 2019 Oфициално обявяване на конкурса
10 февруари 2020 Краен срок за задаване на въпроси
19 февруари 2020 Краен срок за получаване на проектите
29 февруари 2020 -
4 март 2020
Журиране и обявяване на резултатите

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

01
ДОСТЪПНОСТ
лесна за ориентиране, ергономична и достъпна за придвижване среда
02
БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ
добра видимост и защита от инциденти в зоните, където има деца
03
УСТОЙЧИВОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
високо качество на проекта в социален, икономически и екологичен аспект
04
АДАПТИВНОСТ И ГЪВКАВОСТ
среда, която посреща сегашните и бъдещи нужди на децата
05
ЗДРАВЕ И КОМФОРТ
приятна среда с респект към всички нужди за топлина, вентилация, хигиена
06
СЕНЗОРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
положително влияние на средата върху сензорния опит на децата

Жури

...

Георги Богданов

председател на Управителния съвет на Карин дом със значителен опит в управлението на български и международни мрежи за закрила на детето.

...

Мая Донева

изпълнителен директор на Фондация "Карин дом", международен консултант в сферата на социалните иновации и активното гражданство.

...

Арх. Виктор Бузев

главен архитект на Община Варна, с опит на същата позиция в общините Бяла, Балчик и район "Аспарухово".

...

Арх. Мартин Христов

Заместник-председател на КАБ, председател на Експертната комисия и Комисията по регистъра на Архитектите в България. Съосновател на E-Arch Studio, носител на множество архитектурни награди, одитор BREEAM AP

...

Арх. Борислав Георгиев

Основател и управител на проектантско бюро Ерта консулт ЕООД с опит в проектирането на публични сгради в сферата на образованието и социалната политика. Сертифициран проектант на пасивни къщи (PHI).

...

Арх. Христо Станкушев

Основател и управител на 7561 архитекти, както и съосновател на студио за архитектура и дизайн dontDIYи мебелния бранд almost. Печелил редица награди, а проектите му са публикувани по света в множество медии като Wallpaper*, Frame, dezeen, A10 и Bravacasa.

...

Арх. Анета Василева

Архитект, архитектурен критик, публицист и педагог. Съосновател на асоциация WhAT - мултидисциплинарна организация за архитектура и дизайн.

...

Arch. Felix Yaparsidi

Associate at E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten, Zürich. Winner of the RIBA AWARD FOR INTERNATIONAL EXCELLENCE 2018. Co-founder of FEAT.collective (www.feat-collective.net) Member of the `German National Academic Foundation`

...

Prof. Oscar Eugenieo Bellini

Architect, Phd, he is Associate Professor in Building Technology at the Department of Architecture, Built environment and Construction engineering (ABC Department.) of the School AUIC of Politecnico di Milano. He is the author of several scientific publicatisons and he designed lots of public buildings.

резервни членове

...

Aрх. Белин Моллов

директор на КНИПИ “Софпроект”- Генплан, съветник в Столичния общински съвет, бивш зам. министър на МРРБ, съ-председател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за присъединяване на България към ЕС, съветник на Министъра на РРБ, хоноруван преподавател по специалността урбанизъм в УАСГ, модератор на Обществени форуми. Художник с множество самостоятелни изложби

Награди

Първа награда
5 000 евро
+ договор + публикации
Втора награда
3 000 евро
+ публикации
Трета награда
2 000 евро
+ публикации
класираният на първо място участник
ще бъде поканен да сключи договор
за изработване на технически и работен инвестиционен проект
и авторски надзор за изграждане на нова сграда.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Организатор


Партньори